Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του προγράμματος "Magic Box Επιβράβευση"

1)ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εφαρµογή µε την ονοµασία «THE MAGIC BOX APP» (εφεξής η «Εφαρµογή»), η οποία διέπεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που περιγράφονται στην ιστοσελίδα (website) της www.magicbox.shop και στην διαδικτυακή εφαρµογή και αναλύονται παρακάτω, αποτελεί διαδικτυακή εφαρµογή επιβράβευσης (loyalty web application) της εταιρείας «RoadCube» (εφεξής η «RoadCube»). Βάσει των αναφερόµενων όρων πραγµατοποιείται η χρήση από τους επισκέπτες και τους εγγεγραµµένους χρήστες και καλύπτει τις διαδικασίες εισόδου, πλοήγησης καθώς και εγγραφής ως µέλους. Η ως άνω ιστοσελίδα και η διαδικτυακή εφαρµογή ανήκουν και λειτουργούν νοµίµως υπό τη διαχείριση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία «THE MAGIC BOX Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «THE MAGIC BOX» (στο εξής, «η εταιρεία»), που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη, αρ. 447, µε ΑΦΜ 801765567, ΦΑΕ Πειραιά.

Οι Χρήστες µε την αγορά των παρεχόµενων προϊόντων µέσω της εφαρµογής έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν πόντους, που όταν θα φθάσουν σε συγκεκριµένο ύψος αγορών / πόντων θα έχουν την δυνατότητα να εξαργυρώνουν τους πόντους σε ευρώ (€) ως έκπτωση επι των αγορών, σε οποιοδήποτε σηµείο πώλησης µε την χρήση του προγράµµατος επιβράβευσης της σχετικής εφαρµογής (πρόγραµµα επιβράβευσης πιστού καταναλωτή «loyalty»).

Επίσης, οι Χρήστες που αγοράζουν προϊόντα από την εταιρεία µε τον διακριτικό τίτλο «THE MAGIC BOX» θα λαµβάνουν πόντους σύµφωνα µε το πρόγραµµα επιβράβευσης πιστού καταναλωτή (loyalty) της MAGICBOX Α.Ε. «THE MAGIC BOX επιβράβευση» (εφεξής το «Πρόγραµµα»).

Η εξαργύρωση των πόντων που συλλέγονται στην Εφαρµογή είναι σύµφωνη µε την πολιτική ποντοδοσίας της εταιρίας.

Πριν τη χρήση της ιστοσελίδας και της διαδικτυακής εφαρµογής παρακαλείται κάθε ενδιαφερόµενος να διαβάσει µε προσοχή και λεπτοµερώς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, αν κάνει χρήση της ιστοσελίδας και της διαδικτυακής εφαρµογής, τεκµαίρεται αµάχητα ότι έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλαχτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, όπως ισχύουν για το σύνολο των ως άνω και του περιεχοµένου τους. Στην περίπτωση που ο χρήστης είναι κάτω των 18 ετών,ε πιβεβαιώνει ότι διάβασε τους όρους χρήσης µε προσοχή και λεπτοµερώς µετά των ασκούντων την γονική του µέριµνα και ότι συµφωνούν και οι ίδιοι µε αυτούς.

2)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η λειτουργία της ιστοσελίδας και της διαδικτυακής εφαρµογής είναι ενεργή 24 ώρες την ηµέρα και 7ηµέρες την εβδοµάδα και ο χρήστης έχει τη   δυνατότητα να ενηµερώνεται ανά πάσα στιγµή για τα παρεχόµενα προϊόντα της εταιρείας, καθώς και τα σηµεία πώλησης αυτών. Ωστόσο, η εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί την άνευ εµποδίων και απρόσκοπτη λειτουργία τους και ουδεµία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήµατα. Συγκεκριµένα, η εταιρεία δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις καταστάσεων ανωτέρας βίας που οφείλονται σε φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια και µπορούν να εµποδίσουν την οµαλή λειτουργία τους χωρίς υπαιτιότητά της. Η εταιρεία µεριµνά διαρκώς για την βέλτιστη ποιότητα, την πληρότητα και την ορθότητα των παρεχόµενων προϊόντων και ως εκ τούτου θα φροντίσει σε κάθε περίπτωση για την αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήµατος ή αδυναµίας που προκύπτει, όσο το δυνατόν πιο άµεσα, χωρίς να επηρεάζεται η εξυπηρέτησή των ενδιαφερόµενων χρηστών. Όσον αφορά όµως την ορθότητα, την σαφήνεια, την πληρότητα και διαθεσιµότητα των περιεχοµένων, των σελίδων, των προϊόντων ή για τα αποτελέσµατά τους, η εταιρεία δεν µπορεί να εγγυηθεί το αληθές αυτών. Σε περίπτωση σφάλµατος ή ανακρίβειας ως προς το περιεχόµενο, λειτουργεί τµήµα υποστήριξης της εταιρείας µέσω του τηλεφώνου +30 2114114267 από 09:00 έως 17:00 ή µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης e-mailcontact@magicbox.shop. Ενδέχεται η χρήση των παρεχόµενων υπηρεσιών να απαιτεί την χρέωση ανάλογα µε το χρόνο παραµονής στο διαδικτυακό ιστότοπο, κόστος µε το οποίο βαρύνεται αποκλειστικά ο χρήστης (Χρήση Δικτύου).

Σηµειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί ανά πάσα στιγµή το δικαίωµα να τροποποιεί µονοµερώς και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, δηµοσιεύοντας στην σχετική ιστοσελίδα της την ενηµερωµένη έκδοσή τους. Κάθε τροποποίηση που λαµβάνει χώρα τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία που αναρτάται στην σχετική ιστοσελίδα και καθίσταται διαθέσιµη προς ενηµέρωση στους χρήστες της, οι οποίοι δύνανται να λάβουν γνώση των τυχόν αλλαγών. Η συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας και της διαδικτυακής εφαρµογής κατόπιν των τροποποιήσεων λογίζεται ότι ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους τροποποιηµένους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Ο χρήστης που διαφωνεί, εν όλω ή εν µέρει, µε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, δύναται να σταµατήσει την οποιαδήποτε χρήση αυτών και να διαγραφεί ύστερα από σχετικό αίτηµα του.

Κατά την χρήση της ιστοσελίδας ή της διαδικτυακής εφαρµογής υπάρχει περίπτωση να παρέχεται πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων, όπως για παράδειγµα µε το πάτηµα σχετικού link. Η πρόσβαση σε αυτές τιςιστοσελίδες λαµβάνει χώρα µε τη βούληση και την αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η εταιρεία δεν αναλαµβάνει την ευθύνη ούτε παρέχει εγγυήσεις για τη νοµιµότητα, την ορθότητα, την ακρίβεια, τη διαφάνεια και την ποιότητα της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών από τα εν λόγω τρίτα µέρη. Δεν υπέχει ακόµα καµία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσµενή κατάσταση ή τυχόν ζηµία υποστεί κάποιος χρήστης κατά την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων τρίτων. Σε καµία περίπτωση η εταιρεία δεν αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόµενο που εµφανίζεται σε ιστοσελίδες τρίτων.

Η εταιρεία παρέχει τα προϊόντα της σύµφωνα µε τα εµπορικά της συµφέροντα και δεν τελεί υπό τις υποδείξεις κανενός τρίτου µέρους σχετικά µε τη διαµόρφωση και άσκηση της εµπορικής πολιτικής της.

3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ «THE MAGIC BOXεπιβράβευση»

Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης «THE MAGIC BOX επιβράβευση» αποσκοπεί στην ενίσχυση της πιστότητας των καταναλωτών που επισκέπτονται τα σηµεία πώλησης της εταιρείας και στην προσέλκυση νέων πελατών µέσω της παροχής κινήτρων. Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Επιβράβευσης ο χρήστης που συγκεντρώνει πόντους από κάθε αγορά του, έχει τη δυνατότητα να τους εξαργυρώσει σε επόµενη αγορά, εφόσον έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο αριθµό των τετρακοσίων (400) πόντων που ισοδυναµούν µε εξαργύρωση ενός (1) ευρώ (1 Ευρώ αγορών = 2 πόντοι). Ανάλογα µε το σύνολο των πόντων που συγκεντρώνει ο κάθε καταναλωτής, αποκτά πρόσβαση σε προσφορές, εκπτώσεις και λοιπά προνόµια κατά την πραγµατοποίηση αγορών προϊόντων στα σηµεία πώλησης της εταιρείας. Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα µέσω του Προγράµµατος Επιβράβευσης οι χρήστες να επωφεληθούν από τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς για τη διεκδίκηση δώρων, την άµεση ενηµέρωσή τους για προωθητικές ενέργειες της εταιρείας και την εξατοµικευµένη πληροφόρησή τους για προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, µέσω της κατάρτισης και ανάλυσης του προφίλ τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγκέντρωση και εξαργύρωση των πόντων αποτελεί η εγγραφή του χρήστη ως µέλους του Προγράµµατος Επιβράβευσης και η δηµιουργία προσωπικού λογαριασµού, βάσει του οποίου θα γίνεται τόσο η συλλογή των πόντων από κάθε αγορά του χρήστη όσο και η εξαργύρωση αυτών στο εκάστοτε σηµείο πώλησης της εταιρείας.

Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Προκειµένου κάποιος να γίνει µέλος του Προγράµµατος Επιβράβευσης της εταιρείας και να αποκτήσει πρόσβαση στα προνόµια που αυτό παρέχει, µπορεί: – να δηµιουργήσει λογαριασµό µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής ή κατεβάζοντας την εφαρµογή (application) για κινητά (διαθέσιµη για κινητά Android και iPhone) και αποκτώντας µία ψηφιακή προσωπική κάρτα για πραγµατοποίηση αγορών από οποιοδήποτε σηµείο πώλησης της εταιρείας.-Να κάνει εγγραφή στα σηµεία πώλησης µέσα από ειδική φόρµα ή ηλεκτρονικά εργαλεία που διαθέτει η εταιρία

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή στο Πρόγραµµα Επιβράβευσης, ο καταναλωτής θα πρέπει να παράσχει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, ηλικία,φύλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, διεύθυνση/περιοχή), ηλεκτρονικά, στα σχετικά πεδία της εφαρµογής και να αποδεχθεί τους όρους χρήσης.

Αν τα στοιχεία αυτά δεν καταχωρηθούν, είναι αδύνατη η δηµιουργία λογαριασµού και η συµµετοχή στο Πρόγραµµα Επιβράβευσης.

Ο λογαριασµός είναι αυστηρά ατοµικός και δεν δύναται να µεταβιβάζεται ή να χρησιµοποιείται από άλλα πρόσωπα πέραν του κατόχου του. Σε περίπτωση που µέλος αντιληφθεί ότι γίνεται παρανόµως χρήση του προσωπικού του λογαριασµού οφείλει να ενηµερώσει εγκαίρως και εγγράφως την εταιρεία, η οποία άµεσα θα προχωρήσει σε απενεργοποίηση του λογαριασµού του και θα διευκολύνει την ταχεία δηµιουργία νέου λογαριασµού στον οποίο θαµ εταφερθούν οι πόντοι που είχε ήδη συγκεντρώσει το µέλος, εφόσον επιθυµεί να δηµιουργήσει νέο λογαριασµό. Έως ότου υπάρξει ενηµέρωση, η εταιρεία ουδεµία ευθύνη φέρει.

Για οποιοδήποτε αλλαγή στα προσωπικά στοιχεία, το µέλος έχει την ευθύνη να προβαίνει στη σχετική επικαιροποίηση γραπτώς. Επιπρόσθετα, µπορεί να το κάνει οποιαδήποτε στιγµή µέσω της εφαρµογής για κινητά ή διαδικτυακά µέσω της ηλεκτρονικής σελίδας. Η εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που µέλος δεν µπορεί να επωφεληθεί από προνόµια του Προγράµµατός Επιβράβευσης εξαιτίας της αµέλειάς του να επικαιροποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία ή λόγω ανακριβών ή αναληθών στοιχείων.

Β. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης απευθύνεται σε όλους τους πελάτες της εταιρείας µας άνω των 18 ετών που πραγµατοποιούν συναλλαγές στα σηµεία πώλησης και έχουν παράσχει τα αναγκαία για το σκοπό του Προγράµµατος προσωπικά δεδοµένα. Για την προστασία των ίδιων των καταναλωτών αλλά και για την ορθή τήρηση των όρων χρήσης, οι υπάλληλοι στα σηµεία πώλησης της εταιρείας µπορούν ανά πάσα στιγµή να ζητούν επίδειξη αστυνοµικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που αποδεικνύει την ηλικία του ατόµου που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει συναλλαγή µε βάση το Πρόγραµµα Επιβράβευσης καιτ ην σχετική εφαρµογή και να επωφεληθεί από τα προνόµιά του.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το µέλος του Προγράµµατος Επιβράβευσης κάνει χρήση του ψηφιακού προσωπικού λογαριασµού του για τιςαγορές του σε οποιοδήποτε σηµείο πώλησης µε σκοπό να κερδίζει πόντους. Σε περίπτωση που δεν έχει µαζί του την συσκευή για επίδειξη των συλλεχθέντων πόντων, δύναται να δίνει τον αριθµό του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει για τη δηµιουργία του λογαριασµού του στο Πρόγραµµα Επιβράβευσης και µε αυτό τον τρόπο να κερδίζει τους πόντους του καλαθιού του. Στην περίπτωση ειδικών προωθητικών ενεργειών, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αυξάνει ή να µειώνει τους πόντους που δύναται να συγκεντρώνει ο καταναλωτής σε µεµονωµένα προϊόντα ή συνδυασµό αυτών.

Οι πόντοι που συγκεντρώνονται δεν µπορούν να µεταφερθούν ή να ανταλλαγούν µε µετρητά. Κάθε µέλος µπορεί να ενηµερώνεται σχετικά µε το υπόλοιπο των πόντων του µέσω του λογαριασµού του στην εφαρµογή για κινητά (application) ή διαδικτυακά στο www.magicbox.shop ακολουθώντας το σχετικό link της εφαρµογής. Αλλά και η εταιρεία µπορεί να ενηµερώνει σχετικά τα µέλη στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί για τη δηµιουργία του λογαριασµού ή στα τυχόν επικαιροποιηµένα. Τα οφέλη του Προγράµµατος Επιβράβευσης αποκτώνται εφόσον το µέλος συµπληρώσει τον προκαθορισµένο από την εταιρεία και εκ των προτέρων γνωστό αριθµό τετρακοσίων πόντων που απαιτούνται. Κάθε φορά που γίνεται χρήση των πόντων, αφαιρείται ο αντίστοιχος αριθµός από το υπόλοιπο του προσωπικού λογαριασµού.

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Η εφαρµογή του Προγράµµατος Επιβράβευσης αποτελεί µέσο για την ενηµέρωση των πελατών σχετικά µε τις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα οι εταιρεία διοργανώνει διαγωνισµούς ή παρέχει πληροφορίες για υπάρχουσες και επερχόµενες προσφορές. Κατά τη χρήση της εφαρµογής εµφανίζονται σχετικά banners στο κεντρικό µενού, τα οποία µπορούν να αποστέλλονταικαι µε τη µορφή Push Notification στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου, εφόσον ο πελάτης επιλέξει τη σχετική δυνατότητα. Ταυτόχρονα, στην εφαρµογή εµφανίζονται αυτόµατα όλες οι εκπτωτικές πολιτικές σε ισχύ της εταιρείας.

Μέσω της εφαρµογής, η εταιρείας µας, ως διαχειρίστρια, συλλέγει τα δεδοµένα που προκύπτουν από τη δραστηριότητά των µελών και δηµιουργεί ερωτηµατολόγια καταναλωτών µε σκοπό τη διαρκή βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και την περαιτέρω εξατοµίκευσή τους.

Ακόµη, κάθε χρήστης της εφαρµογής µπορεί να προσκαλέσει και άλλους φίλους του. Με τον τρόπο αυτό όλοι έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν πόντους που µπορούν να εξαργυρώσουν στα σηµεία πώλησης της εταιρείας µας. Με τη δηµιουργία κάθε λογαριασµού στο Πρόγραµµα Επιβράβευσης, δηµιουργείται ένας µοναδικός κωδικός πρόσβασης.

Μέσω του κωδικού αυτού, ο χρήστης µπορεί να προσκαλέσει φίλους του για να χρησιµοποιήσουν την εφαρµογή, δίνοντάς τους, έτσι, τη δυνατότητα να κερδίζουν πόντους. Επισηµαίνεται ότι η εταιρεία µπορεί ανά πάσα στιγµή να απενεργοποιεί το συγκεκριµένο πρόγραµµα, για λόγους που σχετίζονται µε τη µέγιστη αποδοτικότητα της εµπορικής τηςπολιτικής ή εφόσον αυτό επιβάλλεται από τον νόµο, χωρίς να επηρεάζονται οι συναλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι τη στιγµή που γνωστοποιείται η απενεργοποίηση.

Ε. ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΝΤΩΝ – ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Η εύρυθµη λειτουργία του Προγράµµατος Επιβράβευσης προϋποθέτει ότι κάθε µέλος το χρησιµοποιεί σύµφωνα µε τους παρόντες όρους χρήσης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αποκλείει το µέλος από τη χρήση του Προγράµµατος Επιβράβευσης, µόνιµα ή παροδικά. Η εν λόγω αναστολή χρήσης ή διαγραφή θα συµβεί αφότου η εταιρεία ενηµερώσει σχετικά το µέλος µε κάθε πρόσφορο µέσο. Σε περίπτωση διαγραφής, το µέλος χάνει το σύνολο των πόντων που συγκέντρωσε. Το µέλος δεν δύναται να αξιώσει από την εταιρεία ανταλλαγή των πόντων που είχε µέχρι εκείνη τη στιγµή στο λογαριασµό του µε χρήµατα ή οποιουδήποτε είδους αποζηµίωση.

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να απενεργοποιεί λογαριασµούς, οι οποίοι παραµένουν ανενεργοί για χρονικό διάστηµα άνω των τριών (3) ετών ή εφόσον δεν έχει γίνει εξαργύρωση των πόντων για χρονικό διάστηµα άνω των τριών (3)ετών. Μετά την απενεργοποίηση των λογαριασµών δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε χρήση από τους προγενέστερα συλλεχθέντες πόντους

Τέλος, αν οι πόντοι έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση όρων της ανωτέρω περιγραφόµενης διαδικασίας, οι οποίοι θεωρούνται στο σύνολό τους ουσιώδεις, η εταιρεία δύναται ανά πάσα στιγµή να απενεργοποιεί το λογαριασµό και τους περιεχόµενους σε αυτόν πόντους και µάλιστα χωρίς να φέρει την υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης του µέλους που εµφάνισε παράνοµη συµπεριφορά. Το µέλος οφείλει να συµµορφωθεί µε την απόφαση της εταιρείας και να παύσει αµέσως τη χρήση του Προγράµµατος Επιβράβευσης.

4) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Η εταιρεία µπορεί ανά πάσα στιγµή να τροποποιεί, εν όλω ή εν µέρει, τους παρόντες όρους χρήσης, σύµφωνα πάντα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο. Σ επερίπτωση τροποποίησης, αναρτάται σχετική ειδοποίηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.magicbox.shop ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο κρίνεται πρόσφορο, και ισχύουν από εκείνη τη στιγµή, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό. Οποιαδήποτε προγενέστερη έκδοση των όρων χρήσης και προϋποθέσεων παύει να ισχύει στο εξής. Αναφέρεται πάντοτε η ηµεροµηνία κατά την οποία διενεργήθηκαν οι τελευταίες αλλαγές. Εφόσον το µέλος εξακολουθεί να πραγµατοποιεί συναλλαγές µετά την τροποποίηση των όρων χρήσης, τεκµαίρεται ότι τους αποδέχεται. Οι πελάτες καλούνται να επισκέπτονται ανά τακτά διαστήµατα την ιστοσελίδα της εταιρείας για να ενηµερώνονται σχετικώς. Εάνδ εν συµφωνούν µε τους όρους χρήσης, πρέπει να παύσουν τη χρήση της διαδικτυακής εφαρµογής και της εφαρµογής για κινητά.

Η εταιρεία δύναται ανά πάσα στιγµή να καταργήσειτο Πρόγραµµα Επιβράβευσης, αναρτώντας σχετική ειδοποίηση στην ιστοσελίδα της www.magicbox.shop,ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο κρίνεται πρόσφορο. Τα µέλη θα έχουν τη δυνατότητα αν είναι δικαιούχοι να ανταλλάξουν τους πόντους που θα έχουν ως υπόλοιπο στο λογαριασµό τους µε το αναλογούν χρηµατικό ποσό, σε προθεσµία που θα ορίσει η εταιρεία για το σκοπό αυτό.

5)ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Roadcube παρέχει την Εφαρµογή ως µέσον και µόνο άµεσης συναλλαγής των τρίτων εταιρειών που συµµετέχουν στην Εφαρµογή της ως Πάροχοι (εφεξής “Πάροχοι”) και των Χρηστών της. Χρήση των Πληροφοριών – Προσωπικά δεδοµένα :- Από τον Χρήστη ONLINE, κατά την συµπλήρωση της φόρµας εγγραφής στο κινητό η διαδικτυακά στο www.magicbox.shop ακολουθώντας το σχετικό link της εφαρµογής θα ζητηθεί:

  1. Να αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Εφαρµογής 2. Να καταχωρήσει τον αριθµό του κινητού του τηλεφώνου (Ισχύει για κινητά που ξεκινούν από 69…). 3. Να καταχωρήσει κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια θα γίνει επαλήθευση ταυτότητας Χρήστη µε SMS. Ο Χρήστης θα λάβει µε SMS έναν µοναδικό κωδικό τον οποίο θα καταχωρεί στην Εφαρµογή, προκειµένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή. Προκειµένου να προβεί σε συναλλαγή ο χρήστης θα πρέπει :4. Να αποδεχθεί τους όρους χρήσης THE MAGIC BOXΑ.Ε. επιβράβευση 5. Να χορηγεί ή µη συναίνεσή για επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. Όταν γίνετα ιµεταβολή στη SΙM card ο χρήστης πρέπει να ξανακάνει εγγραφή στην εφαρµογή RoadCube.

Για τη λειτουργία της Εφαρµογής, η RoadCube συλλέγει τα στοιχεία που ο Χρήστης της δίνει κατά την συµπλήρωση της φόρµας εγγραφής του ως πελάτης.

– Από τον Χρήστη OFFLINE, κατά τη συµπλήρωση της φόρµας εγγραφής ζητείται να καταχωρήσει: 1. Φύλο (άνδρας /γυναίκα) 2. Επώνυµο 3. Όνοµα 4. Ηµεροµηνία γέννησης 5. Δ/νση κατοικίας (περιοχή/οδός /αριθµός /ΤΚ) 6. Τον αριθµό του κινητού τηλεφώνου του (µέσω αυτού θα γίνεται η ταυτοποίηση ) 7. Το e-mail του.

Ο Χρήστης δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του ώστε η Roadcube µέσω της Εφαρµογής να συγκεντρώνει για σκοπούς λειτουργίας της Εφαρµογής και της εξυπηρέτησης του Χρήστη προσωπικά του στοιχεία δηλαδή ενδεικτικά: όνοµα, επώνυµο, ταχ. διεύθυνση, ηλεκτρ. διεύθυνση(e-mail), αριθµό τηλεφώνου.

Επίσης, ο Χρήστης δίνει την ρητή συγκατάθεσή του ώστε η Roadcube να επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά του στοιχεία µε τους Προµηθευτές/Συνεργάτες της THE MAGIC BOX και την Εταιρεία στο µέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την λειτουργία της Εφαρµογής αλλά και την εκτέλεση του προγράµµατος πιστότητας.

Ο χρήστης από την στιγµή που πραγµατοποιεί συναλλαγή σε σηµείο πώλησης και το επιθυµεί,γίνεται πελάτης της MAGIC BOX και δίνει την ρητή συγκατάθεσή του τόσο στην Εταιρεία όσο και στην Roadcube προκειµένου να λαµβάνει ενηµερωτικό υλικό για το Πρόγραµµα αλλά και για τα προϊόντα της Εταιρείας.

Για να το πράξει αυτό ή προκειµένου να ασκήσει τα δικαιώµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων του, γνωρίζει ότι µπορεί ανά πάσα στιγµή να απευθυνθεί στην Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση :contact@magicbox.shop

Η RoadCube και η Εταιρεία δεσµεύονται ότι δεν θα παράσχουν σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη χωρίς πρότερη δική του συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί µέσω της νοµίµου οδού(από το νόµο ή βάση δικαστικής απόφασης) και ότι θα τα τηρούν µε ασφάλεια για όσο χρονικό διάστηµα λειτουργεί η εφαρµογή εφόσον πρόκειται για Χρήστες που δεν είναι πελάτες της Εταιρείας. Η χρήση της Εφαρµογής είναι ασφαλής για τον Χρήστη δεδοµένου ότι η RoadCube χρησιµοποιεί τεχνολογία πληροφοριακών συστηµάτων που είναι πιστοποιηµένη µε τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας PCI DSS µέσω της εταιρείας Tokenex.

Η εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας,  συµµορφώνεται πλήρως και εφαρµόζει απαρέγκλιτα το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που καθιερώνεται µε το Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων (GDPR) και την αντίστοιχη ελληνική νοµοθεσία, αποσκοπώντας στη σύννοµη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας και της διαδικτυακής εφαρµογής. Η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα µε διαφάνεια και χρησιµοποιεί εξελιγµένα τεχνικά και οργανωτικά µέσα και κανονισµούς ασφαλείας για να αποτρέψει περιστατικά τυχαίας ή παράνοµης καταστροφής, απώλειας, µεταβολής, κοινολόγησης χωρίς άδεια ή προσπέλασης. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών µας.

Η πλοήγησή στην ιστοσελίδα της εταιρείας γίνεται ανώνυµα και δεν απαιτείται να παρασχεθού νπροσωπικά δεδοµένα. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας δεν αποθηκεύονται ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα ή δεδοµένα που σχετίζονται µε τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες των χρηστών. Κατά την επίσκεψή στην ιστοσελίδα της εταιρείας ο χρήστης αποδέχεταιτ η χρήση cookies επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο που εµφανίζεται εντός πλαισίου στην οθόνη του. Αν δεν επιθυµεί να κάνει χρήση τους, µπορεί να τα απενεργοποιήσει µέσω του περιηγητή ιστοσελίδων (browser) ή και να διαγράψει cookies που έχει ήδη αποδεχτεί. Πρέπει, όµως, να γνωρίζει ότι σε περίπτωση που δεν αποδεχτεί τα cookies ενδέχεται να µην είναι δυνατή η χρήση ορισµένων τµηµάτων της ιστοσελίδας της εταιρείας.

Ο χρήστης µπορεί ανά πάσα στιγµή να αιτηθεί να λάβει γνώση των προσωπικών του δεδοµένων που τηρούνται από την εταιρεία, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες τους, το χρονικό διάστηµα αποθήκευσής τους. Επιπλέον, έχει δικαίωµα να ζητήσει ανά πάσα στιγµή τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδοµένων, να δηλώσει ότι δεν επιθυµεί πλέον την επεξεργασία τους ή να αποκλείσει την επεξεργασία για σκοπούς εµπορικής προώθησης. Ο χρήστης µπορεί να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώµατα µέσω των αντίστοιχων πεδίων, ενώ λειτουργεί τµήµα υποστήριξης της εταιρείας µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης e-mail contact@magicbox.shop.

Ειδικώς, όσον αφορά το Πρόγραµµα Επιβράβευσης επισηµαίνεται ότι κάθε µέλος συµφωνεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλαχτα ότι τα προσωπικά δεδοµένα του, τα οποία καταχωρίζει µε τη συναίνεσή του κατά τη δηµιουργία του λογαριασµού, είτε µέσω της εφαρµογής είτε στα σηµεία πώλησης, για την εγγραφή του στο Πρόγραµµα Επιβράβευσης και τα οποία οφείλει να επικαιροποιεί, τηρούνται από την εταιρεία, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, στο αρχείο της. Ειδικώς, συλλέγονται όνοµα, επώνυµο, ηλικία, φύλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Λοιπά στοιχεία που µπορεί να ζητηθούν κατά τη διαδικασία εγγραφής µέλους και αφορούν π.χ. πιθανές προτιµήσεις, δεν είναι υποχρεωτικά.

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσει ο χρήστης θα πρέπει να είναι αληθή προκειµένου να είναι δυνατή η επικοινωνία µαζί του και η εταιρεία να µπορεί να του παρέχει εξατοµικευµένες υπηρεσίες. Τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία προκειµένου να καθίσταται δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας του µέλους, της ηλικίας του και η διαπίστωση της πραγµατικής κατοχής πόντων που επιτρέπουν την πρόσβαση σε προνόµια, επιτρέποντας, µε αυτό τον τρόπο, την ορθή λειτουργία του Προγράµµατος και την αποφυγή φαινοµένων εξαπάτησης. Περαιτέρω, η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων γίνεται για τους σκοπούς που εξυπηρετούν την οµαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση της συναλλαγής, καθώς και για την υποστήριξη και διαχείριση του Προγράµµατος

Επιβράβευσης και την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας. Κάθε µέλος κατανοεί ότι η εν λόγω επεξεργασία γίνεται σύµφωνα µε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων της εταιρείας, που βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας και την οποία αποδέχεται κατόπιν προσεχτικής και λεπτοµερούς ανάγνωσης.

Με τη γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων του κάθε µέλους κατά την εγγραφή του, το µέλος αποδέχεται και συναινεί στη δηµιουργία προφίλ από την εταιρεία µε σκοπό να χρησιµοποιεί τα στοιχεία αυτά για την παροχή προσωποποιηµένης ενηµέρωσης και απευθείας εµπορικής προώθησης, µέσω της αποστολής εξατοµικευµένων προσφορών, newsletters, διαφηµίσεων και ενηµερώσεων που ανταποκρίνονται στις προτιµήσεις του βάσει των στοιχείων προφίλ του [π.χ. από προηγούµενες αγορές, ενδιαφέροντα, κριτικές προϊόντων, αποδοχή ή απόρριψη ειδοποιήσεων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ώθησης (push notifications) κ.λπ.], εφόσον έχει παρασχεθεί ρητή συγκατάθεση. Για προωθητικούς και εµπορικούς σκοπούς η εταιρεία µπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδοµένα σε τρίτα µέρη (π.χ. εταιρείες ερευνών καταναλωτικών προτιµήσεων). Ωστόσο, αυτό θα συµβεί µόνο εφόσον µας έχει δώσει ρητή συγκατάθεση. Επίσης, του εγγυόµαστε ότι στην περίπτωση αυτή η χρήση και διαβίβαση γίνεται µε τρόπο που καθιστά αδύνατη την ταυτοποίηση του προσώπου του (π.χ. ανωνυµοποίηση).

Κοινοποιούµε τα προσωπικά του δεδοµένα µόνο όταν µας το ζητήσει, όταν αυτό αποτελεί απαραίτητο µέρος της συνεργασίας µας µαζί του και για την παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων µας ή όταν πρέπει να το κάνουµε για νοµικούς λόγους.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων των µελών του Προγράµµατος Επιβράβευσης γίνεται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων 2016/679 (στο εξής, «ΓΚΠΔ») στο πλαίσιο και για το σκοπό συµµετοχής στο Πρόγραµµα Επιβράβευσης. Ειδικώς, όσον αφορά τα στοιχεία που συλλέγονται κατά την εγγραφή στο Πρόγραµµα Επιβράβευσης, αυτά εξυπηρετούν το σκοπό εξακρίβωσης της ταυτότητας του µέλους και διαπίστωσης της πραγµατικής κατοχής πόντων, επιτρέποντας, µε αυτό τον τρόπο, την ορθή λειτουργία του Προγράµµατος και την αποφυγή φαινοµένων εξαπάτησης. Έτσι προστατεύονται καλύτερα και τα νόµιµα συµφέροντα της εταιρείας.Όταν το µέλος αποδέχεται την Πολιτική cookies, όπως είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ενηµερώνεται κάθε φορά, καθίσταται δυνατός ο συνδυασµός µε τα δεδοµένα περιήγησης, ώστε το µέλος να λαµβάνει στοχευµένες διαφηµίσεις στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στην εφαρµογή (application) ή και σε ιστοσελίδες τρίτων. Οι συγκεκριµένες πληροφορίες συνδυάζονται µε αυτές που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων µε άλλες υπηρεσίες της εταιρείας, προκειµένου να βελτιωθεί το προφίλ του µέλους και η εξυπηρέτησή του.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται επιτρέπουν στην εταιρεία να βελτιώνει τις γνώσεις της για τις προτιµήσεις και ενδιαφέροντα των πελατών της, αναβαθµίζοντας διαρκώς το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ενδεικτικά, καθίσταται δυνατή η διαµόρφωση στοχευµένων εκπτωτικών πολιτικών και η προώθηση νέων προϊόντων που καλύπτουν ευρύ φάσµα του καταναλωτικού κοινού, ιδίως µεσώ των λογαριασµών της εταιρείας στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Τα προσωπικά δεδοµένα διατηρούνται από την εταιρεία για όσο χρόνο είναι απολύτως απαραίτητο. Αυτό εξαρτάται από τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και την ύπαρξη κατάλληλης νοµικής βάσης. Ο χρόνος αυτός αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα που το µέλος παραµένει εγγεγραµµένο στο Πρόγραµµα Επιβράβευσης και µετά τη λήξη της σχέσης αυτής, για όσο χρόνο επιβάλλεται προς συµµόρφωσητης εταιρείας µε την ισχύουσα νοµοθεσία αναφορικά µε την απόδειξη των πραγµατοποιηθεισών συναλλαγών.

Κάθε µέλος µπορεί να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώµατα ανά πάσα στιγµή, εφόσον ζητηθεί µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης e-mail contact@magicbox.shop :

– Δικαίωµα πρόσβασης στα προσωπικά δεδοµένα που επεξεργάζεται η εταιρεία και το δίκτυο σηµείων πώλησης και σε όλα τα στοιχεία που αφορούν την επεξεργασία αυτή. – Δικαίωµα διόρθωσης ανακριβών ή ελλειπών στοιχείων. – Δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας µε αίτηµά του µέλους προς την εταιρεία και εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από άλλη νοµική διάταξη. – Δικαίωµα εναντίωσης οποιαδήποτε στιγµή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων και ιδιαίτερα τη µη χρήση τους για την προώθηση διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή η εναντίωση πρέπει να απευθυνθεί στην εταιρεία µε αίτηµα διόρθωση, περιορισµό της επεξεργασίας, µη διαβίβαση ή διαγραφή. – Δικαίωµα να ζητηθεί ανθρώπινη παρέµβαση κατά την επεξεργασία των δεδοµένων, καθώς και άρνηση της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας και της δηµιουργίας προφίλ. – Δικαίωµα υποβολής αιτήµατος για λήψη αντιγράφου των προσωπικών δεδοµένων, διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισµού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων και λήψη σε δοµηµένη, µηχανικά αναγνώσιµη µορφή.- Δικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσής ανά πάσα στιγµή, χωρίς, ωστόσο, αυτή η ανάκληση να επηρεάζει οποιαδήποτε επεξεργασία έλαβε χώρα ήδη κατά την εν λόγω περίοδο. – Δικαίωµα διαγραφής χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση των προσωπικών δεδοµένων και για τους λόγους που ορίζονται ειδικώς στην ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία (π.χ. παράνοµη επεξεργασία, τα προσωπικά δεδοµένα δεν είναι πλέον αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, ανάκληση συγκατάθεσης κ.λπ.). Περαιτέρω, τα προσωπικά δεδοµένα διαγράφονται εφόσον το µέλος αποφασίσει να διαγραφεί από το Πρόγραµµα Επιβράβευσης, υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα. Μετά τη γνωστοποίηση του αιτήµατος, διαγράφεται και ο λογαριασµός. Ακόµη, τα προσωπικά δεδοµένα διαγράφονται εφόσον το µέλος δεν κάνει χρήση του Προγράµµατος Επιβράβευσης µέσω του λογαριασµού επιβράβευσης κατά τα τελευταία 5 χρόνια και έχει παύσει οποιαδήποτε αλληλεπίδραση µε την εταιρεία(π.χ. δεν πραγµατοποιείται καµία αγορά από τα σηµεία πώλησης µε χρήση του λογαριασµού).

Τα ανωτέρω δικαιώµατα ασκούνται µε αίτηµα που υποβάλλεται ταχυδροµικά στη διεύθυνση. Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την λήψη της εναντίωσης, ενηµερώνοντας για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή διαφορετικά για τους λόγους που δεν ικανοποιήθηκε το αίτηµα.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε µέλος έχει το δικαίωµα να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και να υποβάλλει καταγγελία (http://www.dpa.gr/ ) για τυχόν παράνοµη επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων. Τα προσωπικά δεδοµένα των µελών γνωστοποιούνται σε τρίτα µέρη, που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία και διαχείριση του Προγράµµατος Επιβράβευσης («εκτελούντες την επεξεργασία»). Τέτοιοι τρίτοι είναι πάροχοι τεχνικών υποδοµών (π.χ. διαχειριστές πληρωµών, πάροχοι εργαλείων διαχείρισης και διανοµής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, πάροχοι υπηρεσιών ασφάλειας και πρόληψης απάτης, πάροχοι υπηρεσιών λογισµικού συνάθροισης δεδοµένων και αναλύσεων, πάροχοι πλατφόρµας λογισµικού, πάροχοι υπηρεσιών online αποθήκευσης cloud και άλλων βασικών υπηρεσιών υποστήριξης κλπ.), πάροχοι προώθησης και marketing, πάροχοι επαλήθευσης ταυτότητας, τραπεζικά ιδρύµατα και υπηρεσίες καταπολέµησης και αποφυγής εγκληµάτων κ.λπ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων από τρίτα µέρη γίνεται σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους που απαιτούν την ασφαλή διατήρηση των πληροφοριών, την υποβολή τους σε επεξεργασία σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµουςπ ερί προστασίας δεδοµένων και τη χρήση τους µόνο µε βάση τις οδηγίες της εταιρείας µας και όχι για τους σκοπούς του εν λόγω τρίτου εκτελούντος την επεξεργασία.

Τα προσωπικά δεδοµένα δεν διαβιβάζονται σε χώρες που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν καθιερωθεί και εφαρµοστεί ένα ανάλογο επίπεδο προστασίας των δικαιωµάτων και των ελευθεριών τω νυποκειµένων των δεδοµένων, σχετικά µε την επεξεργασία των εξαγοµένων δεδοµένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων, παρακαλείστε να διαβάσετε προσεχτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων της εταιρείας.

6) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η ιστοσελίδα και το σύνολο του περιεχοµένου της (π.χ. φωτογραφίες, κείµενα, λογότυπα, διάταξη περιεχοµένου, παρουσίαση προϊόντων κ.λπ) αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της εταιρείας αποκλειστικά (µε την εξαίρεση πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτων συνεργατών, εφόσον υπάρχουν) και προστατεύονται βάσει της σχετικής ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νοµοθεσίας περί πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, εµπορικών σηµάτων και αθέµιτου ανταγωνισµού. Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς, χωρίς να είναι επιτρεπτή η οποιουδήποτε είδους εµπορική εκµετάλλευση. Πρέπει να πλοηγείτε ο χρήστης µε τρόπο που δεν αντίκειται στους παρόντες όρους χρήσης, στο νόµο, στα χρηστά συναλλακτικά ήθη και στην καλή πίστη και δεν προκαλεί βλάβη (π.χ. µε την εισαγωγή κακόβουλου λογισµικού) στην οµαλή λειτουργία της ιστοσελίδας, στη χρήση του από τρίτους και στα νόµιµα συµφέροντα της εταιρείας.

Απαγορεύεται αυστηρά η µε οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, αποθήκευση, διάθεση, διαβίβαση, δηµοσίευση ή µετάδοση µέρους ή ολόκληρου του περιεχοµένου της παρούσας ιστοσελίδας από τους χρήστες σε τρίτα µέρη για εµπορικούς σκοπούς. Για να γίνει χρήση του ονόµατος και του λογότυπου της εταιρείας, του εµπορικού σήµατος, των σχεδίων ή οποιουδήποτε άλλου  στοιχείου προσδιοριστικού της εταιρείας και της ιστοσελίδας της, απαιτείται άδεια της εταιρείας που χορηγείται εγγράφως, ανεξαρτήτως της εµφάνισης του συµβόλου ® δίπλα σε αυτά.

Αν ο χρήστης παραβιάσει τις παραπάνω υποχρεώσεις, γεννάται ευθύνη του έναντι της εταιρείας και η τελευταία δικαιούται να στραφεί εναντίον του ενώπιον πάσης αρµόδιας δικαστικής ή άλλης αρχής και να αξιώσει αποκατάσταση κάθε ζηµίας, υλικής ή ηθικής, που ενδέχεται να υπέστη εξαιτίας της συµπεριφοράς του.

Τα ανωτέρω ισχύουν στο σύνολό τους και για τη διαδικτυακή εφαρµογή και την εφαρµογή για κινητά που αφορούν το πρόγραµµα επιβράβευσης της εταιρείας.

7) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και ερµηνεύονται σύµφωνα µε αυτό. Για οποιαδήποτε διαφορά δύναται να ανακύψει, προκρίνεται η επίλυσή της µέσω διαπραγµατεύσεων και φιλικού διακανονισµού. Σε διαφορετική περίπτωση αρµόδια καθ’ ύλην και κατά τόπον είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Σε περίπτωση που ένας οι περισσότεροι όροι χρήσης κριθούν καταχρηστικοί ή αντίθετοι σε διάταξη νόµου ή ακυρωθούν, παύουν να ισχύουν και διαγράφονται από το σώµα των παρόντων όρων χρήσης. Η διαγραφή δεν επιδρά στο κύρος των λοιπών όρων, οι οποίαπαραµένουν καθ’ όλα ισχυροί και η εταιρεία θα µεριµνήσει για την αντικατάσταση των διαγραµµένων όρων µε νέους ισοδύναµους που δεν πάσχουν από ελάττωµα.